DewelopOpowiem Ci o budowaniu

Między inwestorem a wykonawcą

manufaktura„Uregulowania kontraktowe pomiędzy inwestorem i wykonawcą, ich stan aktualny, kierunki niezbędnych zmian” – taki był temat obrad tegorocznego, trzeciego już Ogólnopolskiego Forum Budowlanego, tradycyjnie organizowanego przez Krajową Izbę Budownictwa.

Przypomnijmy, że pierwsze Forum, w roku 2000, poświęcone było budownictwu mieszkaniowemu, a rok później drugie Forum podjęło niełatwy temat finansowania inwestycji mieszkaniowych. Przyjęte przez uczestników tych gremiów stanowiska, skierowane do władz ustawodawczych i wykonawczych, znalazły odzwierciedlenie w zapisach pakietu „Infrastruktura – klucz do rozwoju”, stanowiącego integralną część strategii gospodarczej rządu.

Tegoroczne Forum, objęte honorowym patronatem Marka Pola, ministra infrastruktury oraz patronatem merytorycznym Tomasza Czajkowskiego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgromadziło grono reprezentantów zarówno urzędów centralnych, jak i władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych budownictwa, a ponadto inwestorów, wykonawców, developerów, animatorów towarzystw budownictwa społecznego itp. Rozważano kwestie uregulowań kontraktowych pomiędzy inwestorem i wykonawcą – od procedur zamówień publicznych począwszy, przez problemy inwestorów prywatnych krajowych oraz zagranicznych, po procedury i warunki kontraktowe w krajach Unii Europejskiej. Podjęto próbę zidentyfikowania istniejącej asymetrii w stosunkach pomiędzy tymi partnerami, która uwidoczniła się szczególnie w warunkach obecnej dekoniunktury w budownictwie i wskazania propozycji usunięcia tej bariery. Omawiano sytuację, jaka zaistnieje z chwilą wejścia Polski do UE: czy przyjąć dotychczas stosowane w krajach zachodnich procedury, np. FIDIC czy VOB, czy na bazie ich doświadczeń stworzyć oryginalne zasady, uwzględniające polską specyfikę oraz obowiązujące u nas przepisy prawa budowlanego i kodeksu spółek handlowych?