DewelopOpowiem Ci o budowaniu

Między inwestorem a wykonawcą

manufaktura„Uregulowania kontraktowe pomiędzy inwestorem i wykonawcą, ich stan aktualny, kierunki niezbędnych zmian” – taki był temat obrad tegorocznego, trzeciego już Ogólnopolskiego Forum Budowlanego, tradycyjnie organizowanego przez Krajową Izbę Budownictwa.

Przypomnijmy, że pierwsze Forum, w roku 2000, poświęcone było budownictwu mieszkaniowemu, a rok później drugie Forum podjęło niełatwy temat finansowania inwestycji mieszkaniowych. Przyjęte przez uczestników tych gremiów stanowiska, skierowane do władz ustawodawczych i wykonawczych, znalazły odzwierciedlenie w zapisach pakietu „Infrastruktura – klucz do rozwoju”, stanowiącego integralną część strategii gospodarczej rządu.

Tegoroczne Forum, objęte honorowym patronatem Marka Pola, ministra infrastruktury oraz patronatem merytorycznym Tomasza Czajkowskiego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgromadziło grono reprezentantów. I to zarówno urzędów centralnych, jak i władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych budownictwa, a ponadto inwestorów, wykonawców, developerów, animatorów towarzystw budownictwa społecznego itp. Rozważano kwestie uregulowań kontraktowych pomiędzy inwestorem i wykonawcą – od procedur zamówień publicznych począwszy, przez problemy inwestorów prywatnych krajowych oraz zagranicznych, po procedury i warunki kontraktowe w krajach Unii Europejskiej. Podjęto próbę zidentyfikowania istniejącej asymetrii w stosunkach pomiędzy tymi partnerami, która uwidoczniła się szczególnie w warunkach obecnej dekoniunktury w budownictwie i wskazania propozycji usunięcia tej bariery. Omawiano sytuację, jaka zaistnieje z chwilą wejścia Polski do UE: czy przyjąć dotychczas stosowane w krajach zachodnich procedury, np. FIDIC czy VOB, czy na bazie ich doświadczeń stworzyć oryginalne zasady, uwzględniające polską specyfikę oraz obowiązujące u nas przepisy prawa budowlanego i kodeksu spółek handlowych?